OBOWIĄZKI BHP PRACODAWCY


Każdy pracodawca zatrudniający choćby jednego pracownika na umowę o pracę, zobowiązany jest powołać osobę która będzie pełniła zadania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obowiązek ten nie dotyczy firm zatrudniających tylko osoby na umowy zlecenie. Do podstawowych obowiązków zadań Służby BHP należy:
  • dokonywanie dla każdego stanowiska pracy ocen ryzyka zawodowego i opiniowanie instrukcji stanowiskowych
  • współpraca przy opracowaniu dla każdego stanowiska pracy programu szkoleń BHP
  • przeprowadzanie wstępnego ogólnego szkolenia BHP pracowników
  • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
  • sporządzenie protokołu powypadkowego
  • dbanie o ogólny stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy


Pracodawca ma cztery możliwości w zakresie powołania Służby BHP:
PIERWSZA MOŻLIWOŚĆ: zatrudnienie osoby która będzie pełniła zadania Służby BHP. Osoba taka musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku BHP, lub posiadać tytuł technika BHP i trzyletni staż pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 600 pracowników, wówczas pracownik służby BHP nie musi być zatrudniony na pełny etat, choć pracodawca tworząc Służbę BHP powinien brać pod uwagę stan zatrudnienia i występujące w zakładzie pracy warunki pracy. Państwowa Inspekcja Pracy może również nałożyć obowiązek zwiększenia zatrudnienia osób zatrudnionych w Służbie BHP.

DRUGA MOŻLIWOŚĆ: pracodawca zatrudniający mniej niż 100 pracowników, może powierzyć zadania Służby BHP pracownikowi zatrudnionego przy innej pracy. Przykładowo możemy zatrudnić spawacza na pełny etat, który będzie wykonywał swoje normalną pracę, ale w zależności od potrzeb będzie także pełnił zadania Służby BHP. Pracownik musi taki posiadać przynajmniej technika BHP.

TRZECIA MOŻLIWOŚĆ: pracodawca zatrudniający nie więcej niż 10 osób, a w niektórych przypadkach nie więcej niż 50 osób, może samodzielnie wykonywać zadania Służby BHP pod warunkiem, że ukończy dodatkowe szkolenie dla pracodawców pełniących zadania Służby BHP. Szkolenie takie oferuje wiele firm a koszt przeważnie nie przekracza 1000 zł.

CZWARTA MOŻLIWOŚĆ: pracodawca w przypadku braku kompetentnych osób, może powierzyć zadania Służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy. Osoba taka musi mieć wykształcenie wyższe w dziedzinie BHP i przynajmniej rok stażu pracy.