CENNIK

OPŁATA MIESIĘCZNA

 1. Umowa o pracę 60 zł 
 2. Umowy cywilnoprawne 45 zł

W zakres opłaty miesięcznej wchodzi:
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych 
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS, w tym za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych
 • przygotowanie i złożenie dokumentów do ZUS w zakresie wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego i opiekuńczego
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • obliczanie składek do PPK, wymiana informacji z instytucją finansową i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie uczestnictwa pracownika w PPK
 • przygotowanie i składanie wniosków, informacji i deklaracji do PFRON
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • przygotowanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem nowego pracownika (informacja o warunkach zatrudnienia, zakres obowiązków, PIT-2A; itp.)
 • przygotowanie świadectwa pracy
 • prowadzenie ewidencji ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie
 • sporządzenie rocznej informacji PIT-11; PIT-8AR oraz informacji o składkach na ubezpieczenia. W przypadku wysyłki pocztą - dodatkowa opłata 10 zł
 • doradztwo w zakresie prawa pracy

POZOSTAŁE OPŁATY


 1. Przygotowanie i rozliczenie delegacji - 30 zł
 2. Sporządzenie regulaminu pracy lub regulaminu wynagrodzenia - 300 zł
 3. Przygotowanie i przekazanie do ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia A1 - 50 zł
 4. Załatwienie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców - 600 zł plus opłaty urzędowe
UWAGA: Usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie Art.113 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)