KSIĘGOWANIE LISTY PŁAC I SKŁADEK  DO PPK FINANSOWANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ


Do 10 dnia każdego miesiąca sporządzana jest lista płac i imienne karty wynagrodzeń.  Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w gotówce, wówczas lista płac stanowi podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (kolumna nr 12), pod warunkiem że pracownik potwierdzi na liście płac własnoręcznym podpisem otrzymanie wynagrodzenia. Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie na konto bankowe, wówczas podstawą wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest dowód przekazania wynagrodzenie na konto pracownika, czyli potwierdzenie przelewu.  Wynagrodzenie brutto pracowników stanowi koszy uzyskania przychodu za miesiąc za który jest należne, pod warunkiem że wynagrodzenie faktycznie zostało wypłacone pracownikowi do 10 dnia następującego miesiąca.

Przykład:
Pracownik pensje za kwiecień 2021r. otrzymał 7 maja 2021r. Pracodawca księguje wynagrodzenie brutto z dniem 30.04.2021 r. Jeśli pracownik jest zapisany do PPK, wówczas pracodawca również z dniem 30 kwietnia księguje składkę PPK finansowaną przez pracodawcę, ale pod warunkiem że składkę do PPK pracodawca faktycznie odprowadzi.

KSIĘGOWANIE WYNAGRODZEŃ Z UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO


Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło, zleceniodawca księguje do podatkowej księgi przychodów i rozchodów również jak w przypadku wynagrodzenia pracowników w kolumnie nr 12. Jednak w tym przypadku, podstawą wpisu do księgi jest rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę. W praktyce często taki rachunek wystawiają zleceniodawcy w imieniu zleceniobiorcy. W ramach opłaty miesięcznej, taki rachunek przygotowujemy w imieniu klienta. 

KSIĘGOWANIE SKŁADKEK ZUS FINASOWANYCH PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY


Składkę emerytalną w wysokości 9,76%, składkę rentową w wysokości 6,5%, składkę wypadkową oraz składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy, finansuje z własnych środków pracodawca i składki te nie są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika. Składki te pracodawca księguje do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 13, w miesiącu faktycznie przekazania tych składek do ZUS.

Przykład:
Pracownik pensje za kwiecień 2021r. otrzymał 7 maja, a składki do ZUS pracodawca odprowadził 15 czerwca. Pensje brutto pracodawca księguje w koszty z dniem 30 kwietnia 2021 r., natomiast składki ZUS finansowane przez pracodawcę, przedsiębiorca księguje w koszty w dniu 15 czerwca 2021 r. Dokumentem na podstawie którego księguje się składki ZUS finansowane przez pracodawcę może być wyciąg bankowy lub dowód wewnętrzny.

W ten sposób księgowane są składki finansowane przez pracodawcę, nie tylko odprowadzane od wynagrodzeń pracowników, ale także od wynagrodzeń zleceniobiorców
.